Izdelava in izposoja dodaktičnih pripomočkov in opreme

Interaktivna gradiva: izdelali in pripravili bomo interaktivna gradiva, ki bodo v pomoč tako otrokom s posebnimi potrebami kot tudi učiteljem. Temo priprave interaktivnih gradiv bodo lahko določili učitelji sami po svojih želja in potrebah pri pouku.

Priprava in izdelava gradiva za posamezen predmet ali otrokovo motnjo – grafomotorika, disleksija… Gradivo se pripravi ob sodelovanju učiteljev in staršev, saj bo namenjeno tudi uporabi doma.

Izposoja didaktičnih pripomočkov: izposojali bomo didaktične pripomočke kot so bralniki, diktafoni, pametna pisala posameznikom in organizacijam (šolah, vrtcem), učili uporabe posameznih pripomočkov ter svetovali glede nakupa in potreb posameznika.

Izposojali bomo prostor za snoozelen terapijo.

Izposoja strokovne literature: izposoja knjižničnega gradiva in gradiva, ki bodo nastala tekom projekta, ter druge strokovne literature.

Oprema prostora: prilagojena oprema, interaktivna miza, blazine, senzorna pot, računalnik in projektor. Opremljen prostor bo namenjen tudi izposoji zunanjim sodelavcem pri izvajanju predavanj in izobraževanj