Specialno pedagoška pomoč otroku s splošnimi učnimi težavami – otroci s splošnimi učnimi težavami nimajo pravice do pridobitve dodatne strokovne pomoči na šolah, jo pa za doseganje učnih dosežkov potrebujejo. Nudena jim bo podpora pri premagovanju učnih težav, pomoč bo zagotovljena z dodatnim, konkretnim učnim materialom; prav tako se bo svetovalo tudi družini otroka, kako pomagati otroku pri učenju doma.

Preventivne delavnice – za mladostnike in njihove starše – izzivi pubertete – V sklopu delavnic po metodiki dela Z. Milivojevića bomo svetovali mladostniku in družini, kako in kdaj uporabiti posamezen princip delovanja za namen treninga mladostnikov pri soočanju spolnosti, pubertete, partnerskih odnosov, ljubezni, zaljubljenosti, pogledu na lastno telo. Mladostnikom bomo po metodiki skupinskega dela in zakonitostih delavnic pomagali premagovati težave in z reflektivnim delom ustvarjali pozitivne pogoje za soočanje s puberteto; staršem bomo na skupinskih srečanjih z aktivno udeležbo na delavnici svetovali, usmerjali, pomagali pri premagovanju težav z mladostniki. Delavnice se izvajajo v zaprti skupini, enkrat na štirinajst dni, trajajo celo šolsko leto. Delavniška oblika poteka po zakonitostih skupinskega dela v krogu, z omejenim številom članov, največ deset na skupino. Trening za starše, ki se izvaja v okviru delavnic, je namenjen soočanju staršev glede vprašanj o težavnih letih mladostnikov in mladostnic, na katera mladostniki sami ne najdejo odgovorov, staršem so delavnice v pomoč detabuiziranja občutljive teme in pomoč pri svetovanju lastnemu otroku in premagovanju družinskih težav.

Mediacija – Družinska mediacija, od 1.9.2017 dalje – je alternativna oblika reševanje sporov za družine. Gre za oblike mirnega reševanja spora s pomočjo mediatorja, ki pomaga strankama se dogovoriti o problemu oz. sporu. Mediator uči stranke (npr. družine) različnih oblik reševanja težav in konfliktov (npr. ob ločitvi, dogovor in sporazum o skrbi in preživljanju otrok ali sporu med starši in vzgojno izobraževalno inštitucijo).

Čuječnost, od 1.9.2017 dalje – razvijanje čuječnosti pri osebah s posebnimi potrebami in za njihove starše. Gre za razvijanje pozornosti tukaj in zdaj, ki omogočajo, da so osebe bolj ozaveščene na sedanji trenutek, kar posledično omogoča kakovostnejše učenje (poglobljene in trajnejše učenje, lažje obladovanje vsakodnevnega življenjskega stresa). Program se bo izvajal 8 tednov, 1x krat tedensko, 1x letno, oblike dela: skupinsko posebej za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in za starše, zaželene so homogene skupine. Čuječnost se v zadnjih nekaj letih pogosteje uporablja kot oblika intervencij pomoči otrokom in mladostnikom, saj so se intervencije čuječnosti izkazale obetavne in učinkovite, za spodbujanje učne uspešnosti in duševnega zdravja. Čuječnost lahko razumemo kot vadbo zavestnega usmerjanja pozornosti na tukaj in sedaj, kjer v sedanjem trenutku odprto sprejemamo zaznavanje doživljanja oz. zavedanje dogajanja notranjega (misli, občutki, zaznave) in zunanjega (zaznave življenjska okolja, vedenja) sveta, kakršen je, brez presoje, razlage, primerjanja in pričakovanj, kakšen bi lahko bil – torej brez pripisovanja pomena. Čuječnost pomaga, da smo navzoči v svetu. Je urjenje zavestnega življenja. Vadba čuječnosti pomembno vpliva na izboljšanje izvršilnih funkcij, ki so pomembne za šolsko uspešnost in izboljšanje socialnega ter čustvenega delovanja ter krepitve reziloientnosti. Čuječnost vpliva na celoten razvoj otrok in mladostnikov in lahko poveča učno uspešnost. S pomočjo čuječnosti otroci in mladostniki lažje obvladujejo šolski stres. Raziskave o učinkih vadbe čuječnosti v šolah (Burke, 2010) potrjujejo, da redno izvajanje čuječnosti vpliva na izboljšanje delovanja izvršilnih funkcij, uravnavanje vedenja in čustev (izboljša razpoloženje, zmanjša tesnobo), delovnega spomina, pozornosti (vzdrževanje usmerjene pozornosti) in koncentracije (Schonert-Reichl in Stewart Lawlor, 2010). Izboljšajo se tudi učne (akademske) spretnosti, socialne spretnosti, socialno-čustvene kompetence (Schonert-Reichl in Lawlor, 2010). Zmanjšajo se učinki negativnega stresa (Saltzman in Goldin, 2008) in utrujenost ter poveča samospoštovanje (Schonert-Reichl in Lawlor, 2010).

Montessori pedagogika, od 1.9.2017 dalje – program premagovanja primanjkljajev pri osebah s posebnimi potrebami po načelih Montessori pedagogike omogoča spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja, spodbujanje samostojnosti, samospoznanja, samoodgovornosti in rezilientnosti, spodbuja veselje do učenja in lastnega raziskovanja, omogoča usvojitev novega znanja na področjih matematike, jezika, branja in pisanja, spodbuja pridobivanje novih spretnosti na področju senzorike, motorike, socialnih spretnosti, delovnih in učnih navad, vzgoje za mir.

Vseživljenjske kompetence učenja, od 1.9.2017 dalje – delavnice za spodbujanje vseživljenjskih kompetenc učenja so namenjene učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo na predmetni stopnji in srednjo šolo. Delavnice potekajo 1x letno 10 tednov, 1x tedensko, po 2 šolski uri. Na delavnicah bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami pridobivali vedenje o učenju, razvijali različne spretnosti in strategije učenja, spretnosti pri delu z računalnikom, sposobnost prilagajanje na spremembe in prevzemanje tveganja, razvijanje prožnosti in prilagodljivosti posameznika, samoregulativno učenje, samoučinkovitost, odgovornost za lastno učenje in delo, organizacijske spretnosti, bralne učne strategije, …).
Po zaključku delavnic razvijanja vseživljenjskih kompetenc učenja se lahko udeleženci vključijo v program karierne in poklicne orientacije, njihovi starši pa se udeležijo programa ozaveščanja o pomenu vseživljenjskega učenja in vedenja o učenju.

Izdelava portfolija – tranzicijska mapa, od 1.9.2017 dalje: oseba s posebnimi potrebami, ki se želi uspešno plasirati na trg dela, bo z oblikovanjem lastnega portfolia spoznala svoja pozitivna, močna področja in se z zbiranjem najrazličnejših informacij usmerila v nadaljnje šolanje, izobraževanje, poklic. Portfolio bo mladostniku s posebnimi potrebami pomagal k osebni rasti in lastni prezentaciji na trgu dela. Portfolio zajema osebno mapo, vložne mape, vprašalnike, fotografije, predstavitvene kartončke. Mapa nastaja od meseca septembra do meseca maja v tekočem šolskem letu. Izdelava je namenjena vsem mladostnikom s posebnimi potrebami, ki načrtujejo svojo kariero, razmišljajo o poklicni usmeritvi in jim je v pomoč pri razvijanju lastne identitete. Izdelava tranzicijske mape nudi pomoč osebi s posebnimi potrebami pri usposabljanju za delo, hkrati pa obvešča starše, družino o mladostnikovi poklicni orientaciji in nadaljnji usmeritvi.

Predavanje za starše Učim se učiti – predavanje je namenjeno staršem, ki imajo težave pri razvijanja učnih in delovnih navad otrok. Starše je potrebno ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja in vedenja o učenju. S prezentacijo in ugotavljanjem načina učenja otroka in pomoči pri poučevanju otroka ter celovitim pogledom na otroka, se staršem nudi pomoč pri svetovanju, vodenju skozi učne procese sprejemanja informacij, opori otroku, spodbujanju samozavesti otroka in razvijanju močnih področij otroka z namenom opolnomočenja otroka za nadaljnje izobraževanje in lastno aktivnost v delovnem okolju.
Preventivne delavnice – mladostniki (umeščanje v okolje) – so namenjene otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, staršem. V delavnicah se soočamo s sprejemanjem drugih kultur, spoznavanjem značilnosti, povezovanjem v slovenski kulturni prostor z namenom razbijanja tabujev, stigem. Mladostnik se pri delavnicah sooča z raznovrstnimi vprašanji glede plasiranja v okolje in raznolikosti kultur, s katerimi se srečuje v slovenskem prostoru. Spozna umeščenost v evropski prostor in možnosti za socialno vključevanje, združevanje. Mladostnikom se s pomočjo igre vlog, treninga, soočanja, izmenjave mnenj, socialnih iger, omogoča vpogled na sprejemanje okolja, v katerem želimo, ponujeno mu je razvijanje pozitivne samopodobe, lastnega zavedanja in ponosa. Po srečanju sledi pisna refleksija dogajanja in zaključna evalvacija. Z izvajanjem delavnic na terenu bomo ugotavljali dejavnike tveganja za manjše možnosti vključevanja OPP v družbo, spodbujali varovalne dejavnike, vire moči in rezilientnosti pri OPP, ki bodo zmanjšali tveganje za neenkopraven položaj OPP v družbi. Mladostniki bodo po srečanju prejeli povratno informacijo, refleksijo na srečanje in zaključno evalvacijo.

Strokovno svetovanje strokovnim delavcem vrtca in šole – po potrebi bodo na podlagi opravljene analize stanja in diagnostike potekala svetovanja staršem otrok s posebnimi potrebami in strokovnim delavcem v vrtcih in šolah (sodelujoče organizacije). Svetovanje se bo nanašalo na: organizacijo dela z otrokom v vrtcu in v šoli, prilagoditve (pri poučevanju in ocenjevanju znanja), pripravo prilagojenih gradiv za pouk, pripravo pisnega ocenjevanja znanja, motivacijo za učenje, delo in sodelovanje s starši ter oblikovanje in evalvacijo individualiziranega programa, timsko delo z drugimi strokovnimi delavci, ki obravnavajo otroka. Prav tako bodo lahko strokovni delavci dobili podporo in spodbudo glede vključitve otroka oziroma mladostnika v skupino oziroma oddelek, glede razvijanja pozitivne samopodobe otroka in mladostnika ter pomoč izvajalca pri iskanju otrokovih ali mladostnikovih močnih področij. Strokovnim delavcem srednje šole bo omogočena pomoč pri vzpostavitvi podpornega okolja za dijaka (predstavitev dijaka in njegovih posebnih potreb učiteljskemu zboru in razredu, svetovanje pri pripomočkih in opremi, pri pripravi individualiziranega programa ipd.).