Za strokovne delavce vrtcev, šol in drugih organizacij

Strokovno svetovanje zaposlenim (delovna terapija in fizioterapija): svetovanje o primerni uporabi šolske torbe, svetovanje in predstavitev terapevtskih pripomočkov, demonstracija o rokovanju otroka v vodi, svetovanje in predavanje staršem in zaposlenim o pravilni izbiri miz in stolov, svetovanje ali predavanje o pravilnem dvigovanju otrok s posebnimi potrebami, dan odprtih vrat na OŠ Glazija (predstavitev Halliwick koncepta okrajnim OŠ), izvedba tabora za otroke s težjo in težko motnjo v gibalnem razvoju (predstavitev strokovnega dela z otroki v taboru spremljevalcem otrok ali staršem (Halliwick, Watsu, pravilni transferji) in kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi).

Strokovno izobraževanje (teme za predavanja: otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in v OŠ, disleksija, dispraksija, avtizem): po potrebi bomo izvedli več različnih strokovnih izobraževanj za delavce vrtca, osnovne šole, srednje šole, CSD. Ponujene teme: otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in v OŠ, disleksija, dispraksija, avtizem, priprava individualiziranih programov, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Sodelujoča organizacija sama izbere med ponujenimi temami glede na njihove aktualne potrebe. Na posamezna predavanja in izobraževanja, ki bodo potekala, bodo glede na teme in interes vabljene tudi nevladne organizacije, izvajalci zunajšolskih dejavnosti (športni trenerji, ki vključujejo v svoje treninge otroke s posebnimi potrebami…) , strokovnjaki iz drugih področij. Gre za različna predavanja v trajanju od dveh do osmih ur.

Mediacija – Šolska mediacija, od 1.9.2017 dalje je alternativna oblika reševanja sporov za vzgojno izobraževalne inštitucije (vrtec, šola). Gre za oblike mirnega reševanja spora s pomočjo mediatorja, ki pomaga strankama se dogovoriti o problemu oz. sporu.

Montessori pedagogika, od 1.9.2017 dalje – svetovanje strokovnim delavcem (vrtec, osnovna šola) o načinu dela Montessori pedagogike pri otrocih s posebnimi potrebami ob neposrednem delu z otrokom s posebnimi potrebami.

Predavanje na temo Učim se učiti – strokovno izobraževanje za šole je namenjeno strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z vprašanjem didaktike in pomoči otroku na področju lastnega učenja in spoznavanju učnih stilov učenja ter obliki in metodiki pomoči posameznemu otroku, razredni skupnosti.

Prikaz izvajanja delavnic na temo izzivi pubertete za pedagoške delavce – V sklopu delavnic po metodiki dela Z. Milivojevića bomo svetovali pedagoškim delavcem, kako in kdaj uporabiti posamezen princip delovanja za namen treninga mladostnikov pri soočanju spolnosti, pubertete, partnerskih odnosov, ljubezni, zaljubljenosti, pogledu na lastno telo. Delavnica za pedagoške delavce je sestavljena iz teoretičnih osnov in napotkov za delo ter praktičnega usposabljanja. Namenjene so pedagoškim delavcev, ki se želijo izpopolniti pri delavniški obliki in metodiki dela z otroki in starši pri občutljivi temi. Delavniška oblika poteka po zakonitostih skupinskega dela v krogu, z omejenim številom članov. Trening za pedagoške delavce je namenjen opolnomočenju vseh, ki se pri svojem delu srečujejo z mladostniki in vprašanji pubertete in težavnega obdobja, prepoznavanju stisk mladostnika in svetovanju mladostniku, mladostnici za čim uspešnejše razvijanje življenjskih kompetenc . Delavnica za pedagoški kader poteka v enkratni obliki, največ članov v skupini je deset. Po končani delavnici, prikazu izvajanja podporne metode, se udeležencem napiše refleksija na srečanje in analiza dogajanja, zaključna evalvacija dogodka.

IP skozi oči otroka: strokovni delavci bodo na delavniški način spoznali razmišljanje otrok, mladostnikov, oseb s posebnimi potrebami glede lastne aktivnosti pri sestavi individualiziranega programa. Spoznali bodo metode, ki pritegnejo osebe s posebnimi potrebami k razmišljanju in lastni aktivnosti in sodelovanju pri sestavi njihovega individualiziranega programa. Prav tako bodo dobili spoznanje o motiviranosti staršev in ostalih pedagoških delavcev glede sestave individualiziranega programa, z namenom čim večje uspešnosti otroka.

Dan odprtih vrat- delavnice učencev in učiteljev OŠ Glazija za učitelje in učence iz osnovnih šol v regiji.