CVIU VELENJE

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Velenje

Poslanstvo naše ustanove je skrb za otroke z motnjo v duševnem razvoju vseh kategorij. V našem centru imamo otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom). Prav tako imamo tudi učence z zmerno težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Po starosti vključujemo otroke od 5 let in 8 mesecev naprej, saj tudi za nas velja devetletka. Učenci v PPVI so lahko v ta program vključeni do 18. leta , potem se vključijo v varstveno delovni center. Vse več specialnih pedagoginj se vključuje v mobilno specialno-pedagoško obravnavo otrok v osnovnih šolah občine Velenje, Šoštanj, Šmartnega ob Paki in občin: Mozirje, Nazarje, Ljubno ob Savinji, Rečice ob Savinji, Dobrne in Žalca.

Namen ustanove je vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjo v duševnem razvoju. V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je poudarek na izobraževanju, pridobivanju ter utrjevanju znanj in spretnosti, ki jih lahko učenci uporabijo v nižjem poklicnem izobraževanju. V posebnem programu pa je poudarek na usposabljanju za življenje. Sočasno z vsemi programi poteka tudi vzgoja za življenje, ki posega na področje medosebnih odnosov. Ta znanja in spretnosti so ena temeljnih za zdravo sobivanje v skupnosti.