Za strokovne delavce vrtcev, šol in drugih organizacij

Koordinacija za celostno obravnavo: koordinacija timskega dela za celosten razvoj otroka s posebnimi potrebami – informiranje otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov, staršev, strokovnih delavcev ter druge zainteresirane javnosti o strokovnem delu, podpornih metodah, aktualnih dogodkih v lokalnem okolju v povezavi s cilji projekta, preko spletne strani in zloženke.

Korak v srednjo šolo: razrednik/specialni pedagog predstavi individualizirani program, pripomočke, metode in oblike dela, prilagoditev razrednikom in učiteljskem zboru pri sprejemanju dijaka s posebnimi potrebami v srednjo šolo. Predavanje bomo izvedli v mesecu septembru, ob vključitvi dijakov v prvi letnik.

Koordinacija timskega dela: koordinacija timskega dela v obliki sklicevanja timskih sestankov v vrtcu ali šoli, v katero je otrok vključen ali voden v razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Velenje. Koordinator za koroško regijo skliče sestanek s strokovnimi delavci in starši.

Promocija storitev centra: koordinator predstavi sodelujočim ustanovam in staršem oblike terapij, predavanja, delavnice in storitve, ki jih izvaja CVIU Velenje za otroke, strokovne delavce in starše ter nevladne organizacije ter dodaja vsebine na spletno stran ter zbira in analizira evalvacijo storitev.

Individualne prilagoditve: koordinator sodelujoči osnovni šoli ponudi možnost vključitve specialno rehabilitacijskega pedagoga, kot drugega strokovnega delavca v razred, ki svetuje učitelju pri organizaciji pouka, pripravi učnih gradiv, preizkusov znanja ter motivaciji za učenje, pripravi individualizirani program, prilagodi preverjanja in ocenjevanja, idr.

Predavanja: izvedba predavanj in delavnic za strokovne delavce vrtca in šole (osnovne, srednje) otrok vključenih v redno osnovno šolo, kot preventivno delo na področju specialne pedagogike:

● Mišljenje in čustvovanje pri otrocih in mladostnikih z avtističnimi motnjami. Podrobneje in s primeri predstaviti posebnosti v razmišljanju in čustvovanju otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami ter ponuditi tehnike, ki so v pomoč pri razumevanju in uravnavanju tega.
● Kdo so učenci s specifičnimi učnimi težavami in kako pomagati? Predstavitev otrok s posebnimi potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami; kdo so, kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja predstavitev veččutnega učenja na primerih.
● Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri skupinski in individualni strokovni pomoči: Predstavitev otrok s posebnimi potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami – kdo so, kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja. Predstavitev veččutnega učenja na primerih.
● Individualiziran načrt in učinkovita evalvacija: Predstavitev osnovnih elementov individualiziranega načrta, nastanek in sodelovanje vseh strokovnjakov ter vloga posameznika pri tem. Pomembna vloga evalvacije individualiziranega načrta in spreminjanje le-tega.
● Prostovoljci pomagajo: Predstavitev projekta pomoči pri učenju poštevanke – starejši pomagajo mlajšim. Predstavitev posledic prostovoljnega dela in njene učinkovitosti pri učencih s težavami in prostovoljcih.
● Otrok z govorno-jezikovnimi težavami v osnovni šoli: Predstaviti vpliv govorno-jezikovnih veščin na branje in pisanje. Predstaviti govorno-jezikovne težave šolskih otrok. Na konkretnih primerih prikazati govorno-jezikovno izražanje, branje in pisanje šolskih otrok, ki imajo govorno-jezikovne težave. Usposobiti udeležence, kako spodbujati razvoj govora in jezika ter branja in pisanja. Udeleženci izkusijo nekaj metod pomoči otrokom pri učenju omenjenih veščin.
● Šport je za vse: Predstaviti različne športne dejavnosti, igre, ki jih lahko prilagodimo gibalno oviranim otrokom.