Neenake možnosti otrok s posebnimi potrebami
Specialna pedagoginja Sabina Korošec Zavšek: »Starši otrok z avtizmom so velikokrat prepuščeni sami sebi« – Ni vseeno, v kateri občini se rodi otrok s posebnimi potrebami.
Radio Celje
Dobra tri leta bo Osnovna šola Glazija skupaj s tremi partnerji izvajala projekt Strokovni center Vsi. (prispevek na Radiu Celje)
Tv Celje
Tv Celje – prispevek o projektu.

O PROJEKTU

Strokovni center VSI je projekt,ki poteka od 3.4.2017 in se zaključi 31.8.2020.

Načrtujemo številne storitve, ki vključujejo razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, predvsem pa otrok in mladostnikov z različnimi posebnimi potrebami s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc. Vse dejavnosti v projektu se nanašajo na pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo z analizo stanja v regiji. Aktivnosti, ki jih bomo izvedli bodo vplivale na izboljšanje teh pomanjkljivosti v sistemu javno veljavnih programov podpore pomoči in obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.. V Savinjsko – Zasavsko – Koroški regiji, kjer bomo izvajali storitve, smo oblikovali konzorcij štirje partnerji: OŠ Glazija Celje, CVIU Velenje, II. Osnovna šola Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje. Vsaka partnerska organizacija bo izvajala storitve na geografskem področju svoje regije. Glede na potrebe ciljnih skupin, na katere smo naslovili svoje aktivnosti, pa se bodo strokovni delavci, ki bodo izvajali storitve, med seboj povezovali, se dopolnjevali in vzpostavili strokovno mrežo za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem, ki obravnavajo te otroke in družine. Koncept delovanja povezuje v mrežo 49 notranjih in zunanjih strokovnih delavcev, ki bodo svoje storitve izvajali za potrebe lastnih organizacij, za 35 sodelujočih partnerskih organizacij in za več posameznih družin. Število sodelujočih partnerskih organizacij se bo spreminjalo glede na potrebe v regiji. Medsebojno sodelovanje bo potekalo tako pri izvajanju strokovnih podpornih storitev kot na nivoju vodenja in koordiniranja projekta. Projekt je financiran s sredstvi evropskega socialnega sklada in s sredstvi Republike Slovenije.

V okviru Strokovnega centra bomo izvajali:
– specialno pedagoško diagnostiko,
– svetovanje in strokovno podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem,
– izdelavo in izposojo didaktičnega materiala in opreme,
– razvoj strokovnega dela.

V času izvajanja projekta bomo sodelovali s sodelujočimi partnerji: z vrtci, z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z razvojno ambulanto in s centrom za socialno delo. Vse opravljene storitve bodo za vse uporabnike brezplačne.

Storitve, ki jih bomo izvajali v prostorih prijavitelja in / ali v prostorih sodelujočih partnerjev, so namenjene različnim skupinam:
– otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (otroci z učnimi težavami, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjo v duševnem razvoju, otroci z avtizmom, gibalno ovirani otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci),
– družine otrok s posebnimi potrebami (starši, skrbniki, sorojenci, razširjene družine),
– strokovni delavci, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami,
– sovrstniki oseb s posebnimi potrebami,
– zainteresirana javnost, v tem primeru, izvajalci zunajšolskih dejavnosti,
– strokovni delavci v vzgojno izobraževalnih zavodih (konzorcijskih partnerjev in sodelujočih organizacij),
– širša javnost; delavci v društvih, v kulturnih, športnih in drugih ustanovah, ki srečujejo otroke s posebnimi potrebami.

V času trajanja projekta nameravamo vključiti v individualne in skupinske obravnave ter druge oblike dela 798 otrok s posebnimi potrebami in njihovih sovrstnikov, 378 družin, opraviti 611 ur strokovnih izobraževanj za 1504 udeležence.